Algemene voorwaarden

Artikel 1 : aanvaarding en toepasselijk van de verkoopvoorwaarden

 

Alle leveringen van goederen en diensten van SYNTRA Limburg VZW en SYNTRA business BV (hierna tezamen afgekort als SL) aan de Klant zijn onderworpen aan navolgende bedingen, voor zover hier niet uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken. Ondertekening van een offerte of het aangaan van een overeenkomst of bestelling (per brief, website, per e-mail en zelfs telefonisch) bij SL heeft als gevolg dat de Klant erkent kennis te hebben genomen en betekent noodzakelijkerwijze de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden. Indien er geen offerte opgesteld wordt, impliceert de in ontvangstname van de goederen en diensten dat de Klant zich akkoord verklaart met deze verkoopsvoorwaarden. Deze verkoopvoorwaarden primeren steeds op eventuele algemene voorwaarden van de Klant.

 

Artikel 2 : offertes – levering – eigendomsvoorbehoud

 

2.1. Een offerte op welke wijze dan ook door of namens SL gedaan, is vrijblijvend. Een offerte is slechts 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien. Ook aanbiedingen, prijzen en andere elementen vermeld in folders of publicaties, zijn vrijblijvend. Alle taksen, heffingen van welke aard en de B.T.W. zijn ten laste van de Klant.

 

2.2. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, hebben de leverings- & uitvoeringsstermijnen een indicatief karakter en verbinden SL niet. De Klant kan geen schadevergoeding vorderen wanneer de levering/uitvoering binnen een redelijke termijn plaatsvindt.

 

2.3 Alle verkochte en alle geleverde goederen aan de Klant blijven eigendom van SL, totdat de verschuldigde facturen voor alle door SL geleverde goederen en/of diensten integraal betaald zijn door de Klant, terwijl de koper vanaf de levering ervan alle risico’s en aansprakelijkheid voor deze goederen draagt. Terugname van de geleverde goederen heeft niet voor gevolg dat de overeenkomst wordt ontbonden.

 

2.4 De door SL geleverde goederen, mogen niet worden doorverkocht. De Klant is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.

 

2.5 Indien de Klant haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is SL gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij Klant of derden die de zaak voor de wederpartij houden op te halen. De Klant  verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

 

2.6 Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van SL zijn gebleven, is SL te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. De Klant machtigt SL onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.

 

Artikel 3 : aansprakelijkheid – klachten

 

3.1 Indien er een waarborg of garantie wordt verleend op verkochte goederen, wordt deze uitdrukkelijk op de factuur vermeld. Bij gebreke aan dergelijke uitdrukkelijke vermelding is er geen waarborg of garantie verleend.

 

3.2 SL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de geleverde goederen aangezien zij niet de fabrikant is van de geleverde goederen. In geval van schade zal SL op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent of importeur bekend maken.

 

3.3 SL is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde goederen of geleverde diensten. SL staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de Klant deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door de Klant aan SL is bekend gemaakt.

 

3.4 De Klant dient geconstateerde gebreken aan geleverde zaken of uitgevoerde diensten binnen 24 uur na aflevering schriftelijk (per brief, e-mail) aan SL te melden.  Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht op te klagen.  Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen, bestaan totdat SL in andere zin heeft beslist. De Klant dient de geleverde zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken.  Hierbij dient de Klant na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen.

 

Artikel 4 : inschrijvingen - prijs – betalingstermijn

 

4.1 De koopprijs bestaat uit overeengekomen prijs voor o.a. het inschrijvingsgeld, grondstoffen, handboeken, materialen, bedrijfstraining, de kosten van vervoer en aflevering e.a.

 

4.2 Inschrijvingen voor het open opleidingsaanbod worden aanvaard in volgorde van ontvangen betalingen van de prijs per opleiding. Na goedkeuring van de inschrijving door onze administratie ontvangt de Klant een betalingsverzoek (per email). Vervolgens dient de Klant binnen de twee weken de koopprijs te betalen aan SL. Indien SL de betaling niet ontvangt binnen die termijn, dan vervalt de gereserveerde plaats in de opleiding, maar blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd (zie artikel 6). Er worden geen deelbetalingen aanvaard. Indien de inschrijving gebeurt in minder dan twee weken voor de start van de opleiding, dan dient de kooprijs betaald te worden uiterlijk bij de start van de opleiding (d.i. het aanvangsuur van de eerste sessie van de opleiding). Ook voor betalingen met opleidingscheques dient deze termijn te worden nageleefd. Enkel in de periode van 1 mei tot 10 juli wordt er een betalingstermijn van 4 weken toegestaan voor opleidingen die pas in het volgend cursusjaar starten.

 

4.3 Inschrijvingen worden niet aanvaard indien de deelnemer nog een openstaande schuld heeft bij SL. De inschrijving zal pas worden aanvaard van zodra de volledige schuld is betaald.

 

4.4 Indien een gedeelte van of de volledige koopprijs wordt betaald door de werkgever of zelfstandig ondernemer kan de betaling niet gecombineerd worden met opleidingscheques van de medewerker.

 

4.5 De betaling van een gesloten opleiding (bedrijfstraining) dient te gebeuren uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de factuur.

 

4.6 De Klant die in gebreke blijft tijdig de prijs te betalen, dient behalve de hoofdsom, tevens de verwijlintresten à rato van 12% per jaar en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag te betalen, met een minimum van 125,00 EURO. Deze intresten en de schadevergoeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling. In de gevallen waarin de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing is en zou primeren op deze voorwaarden, worden de in deze wet vermelde percentages en intresten toegepast.

 

4.7 De toegang tot de open of gesloten opleiding kan geweigerd worden, wanneer aan de voorwaarden van artikel 4 niet wordt voldaan.

 

4.8 Protest tegen de opgestelde facturen/betalingsverzoeken wordt alleen aanvaard indien dit binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven is geschied. De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, zoniet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd.

 

4.9 SL behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot levering van de goederen en/of diensten zolang niet alle voorafgaande & reeds vervallen facturen volledig zijn betaald, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

 

Artikel 5 : opschorting en beëindiging van de overeenkomst

 

5.1 De vorderingen van SL op de Klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan SL omstandigheden ter kennis komen die SL goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan haar verplichtingen zal voldoen;

- indien SL de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

- in geval van liquidatie, collectieve schuldbemiddeling of faling van de Klant;

- indien openstaande facturen of verschuldigde vergoedingen door de wederpartij onbetaald blijven op de vervaldatum. In dat geval is SL gerechtigd, op voorwaarde dat zij dit aangetekend meldt, alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van de koopprijs.  De Klant heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.

In deze gevallen kan SL naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, onverminderd het recht van SL schadevergoeding te vorderen.

 

5.2 SL behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden in geval van samenloop, faillissement alsook in geval van beroep op de Wet Continuïteit onderneming, staat van vereffening en kennelijk onvermogen.

 

5.3 In een wederkerige handelsrelatie, is SL gerechtigd om te allen tijde tegoeden die zij heeft van de Klant te compenseren met schulden aan de Klant, zelfs na samenloop.

 

Artikel 6 : annulering

 

6.1 SL behoudt zich het recht voor, zonder enige vorm van annuleringvergoeding, om bij onvoldoende inschrijvingen of omwille van organisatorische redenen (bv. door ziekte van de docent of onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht) de opleiding of een deel ervan te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht, hetzij via mail, hetzij telefonisch. In geval van afgelasting wordt het volledige bedrag, zo dit reeds vereffend was, integraal teruggestort.

 

6.2 Voor kortlopende opleidingen (minder dan 15 sessies) dient de annulering door de Klant schriftelijk te gebeuren (per brief of e-mail) en is slechts mogelijk vóór de aanvang van de opleiding. Voor horeca-opleidingen kan men annuleren tot 7 dagen voor de startdatum, daarna is de prijs integraal verschuldigd. Annuleringen tijdens de opleiding worden voor geen enkele opleiding terugbetaald.  Indien de Klant verzaakt tijdig te annuleren, is de volledige koopprijs verschuldigd, desgevallend te verhogen met intresten en schadevergoeding.

 

6.3 Voor langlopende opleidingen (15 sessies en meer) dient de annulering door de Klant schriftelijk te gebeuren (per brief of e-mail) en is slechts mogelijk tot en met de vierde lesdag.  In dit geval wordt een gedeelte van het inschrijvingsgeld aangerekend. Annuleringen voor de start van de opleiding of tijdens de eerste lesdag worden integraal terugbetaald.  Vanaf de tweede lesdag geschiedt terugbetaling onder aftrek van € 15, de derde lesdag onder aftrek van € 30, en de vierde lesdag onder aftrek van € 60. Na de vierde lesdag wordt er niet meer terugbetaald.

 

6.4 Voor het annuleren van bedrijfstrainingen door de Klant gelden de volgende voorwaarden:

- annulering gebeurt steeds schriftelijk;

- annulering kan kosteloos in geval van ernstige ziekte, ongeval of overlijden van één van de deelnemers. De Klant meldt dit aan SL onmiddellijk schriftelijk voor de start van de opleiding via mail en stuurt de nodige attesten op per post. Het volledige bedrag wordt, zo dit reeds was vereffend, terug gestort.

Annulering van bedrijfstrainingen om welke andere reden dan ook heeft de volgende regeling tot gevolg:

*Bij annulering tot 5 werkdagen voor de start van de opleiding blijft 25% van het totale bedrag verschuldigd.

*Bij annulering minder dan 5 werkdagen voor de start van de opleiding blijft het volledige bedrag verschuldigd.

*Indien de medewerker verhinderd is de opleiding te volgen kan hij zich, in plaats van te annuleren, wel laten vervangen door een collega. Dit dient gemeld te worden via e-mail vóór de start van de opleiding.

 

6.5 Handboeken of aangekochte materialen worden door SL nooit teruggenomen en nooit terugbetaald.

 

6.6 De Klant die bij SL diensten heeft besteld, zoals o.m. onthaal, organisatie of catering, al dan niet gecombineerd met de ter beschikkingstelling van lokalen, infrastructuur of materialen van SL, kan de overeenkomst annuleren door middel van een aangetekende brief, door SL te ontvangen ten laatste één week vooraleer de diensten een aanvang nemen. De Klant dient dan alle onkosten, o.m. voor organisatie en catering, die SL ten gevolge van deze annulering heeft gemaakt, te vergoeden. De Klant die aangetekend annuleert binnen een kortere termijn dan voormeld dient aan SL, boven de hiervoor vermelde kosten, een schadevergoeding ten betalen gelijk aan 30% van de totale prijs, onverminderd het recht van SL om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar schade groter is.

 

 

Artikel 7 : overmacht

 

7.1 Ingeval van o.a. overmacht, staking, lock-out, faillissement, overheidsingrijpen,  transportbelemmeringen, algemeen gebrek aan het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorziene stagnatie bij leveranciers of derden waarvan SL afhankelijk is, waardoor SL niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt SL zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of in te korten, zonder dat hiervoor door de Klant enige schadevergoeding vanwege SL kan gevorderd worden.

 

7.2 Wanneer SL bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 8 : privacy

 

8.1 Alle gegevens van de Klant zijn onderworpen aan de privacywetgeving. SL zal derhalve geen persoonlijke gegevens overmaken aan derden voor commerciële of andere doeleinden die geen betrekking hebben op de opleiding. SL heeft het recht de persoonsgegevens van de Klant in functie van de opleiding te beheren via het cliëntvolgsysteem (CVS).

 

8.2 De gegevens van de Klant kunnen en mogen aangewend worden voor marketing- en prospectieactiviteiten van SL. SL neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de Klant meegedeelde gegevens te waarborgen. De Klant erkent en aanvaardt dat de schade die de Klant zou lijden door onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op SL kan worden verhaald.

 

Artikel 9 : diverse bepalingen

 

9.1 De Klant dient SL onverwijld elke adreswijziging ter kennis te brengen. Zo niet, zal alle briefwisseling geacht worden te zijn ontvangen zo zij gericht werd aan het in de bestelbon of offerte vermelde adres van de Klant.

 

9.2 Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming kan de Klant zijn rechten en verbintenissen jegens SL niet overdragen aan derden.

 

9.3. Alle documenten, folders, offertes etc. die door SL aan de Klant worden verstrekt, blijven eigendom van SL. De Klant is niet gerechtigd om deze aan te wenden voor een andere doel dan waarvoor SL deze ter beschikking heeft gesteld. Deze documenten mogen niet door de Klant aan derden worden overgemaakt en dienen op eerst verzoek terug aan SL te worden bezorgd. In geval van ongeoorloofd gebruik is de Klant gehouden om hiervoor aan SL alle geleden schade te vergoeden.

 

9.4. Indien bepaalde bepalingen van deze overeenkomst nietig zouden verklaard worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en geldig tussen partijen. Partijen verbinden er zich toe om voor de nietige bepaling(en) een alternatief op te stellen dat beantwoordt aan de geest van de nietige bepaling(en).

 

Artikel 10 : toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken – plaats van uitvoering

 

Voor alle geschillen waarbij SL betrokken is, zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van SL bevoegd. Deze rechtbanken passen uitsluitend het Belgisch recht toe. Alle verbintenissen m.b.t. de huidige overeenkomst, zowel de levering als de betaling worden steeds geacht integraal uitgevoerd te worden op de maatschappelijke zetel van SL.